W pamięci współczesnego Polaka Kresy kojarzone są z dawnymi wschodnimi terenami Rzeczypospolitej, z czasów sprzed II wojny światowej. Te Kresy są nieuchwytne, ulotne i dawne, coś, co zostało utracone bezpowrotnie, i co się dopiero wtedy zaczęło cenić i tęsknić za tym.   W wyniku splotu okoliczności historycznych wielu Polaków znalazło się poza granicami historycznej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej.

Kresy Wschodnie - Ukraina, Białoruś i Litwa - to miejsca, gdzie rodziła się wielka polska kultura. Wileńszczyzna, Kowieńszczyzna, Grodzieńszczyzna, Ziemia Nowogródzka, Polesie, Wołyń, Podole, choć pozostają obecnie poza granicami Rzeczpospolitej, to jednak żywimy do tych ziem szczególny, sentyment historycznie uzasadniony Tutaj wyrósł Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Kresy inspirowały twórczość Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej i Czesława Miłosza. Na kresach urodzili się i z Kresami związani byli Fredro i Moniuszko.  Lwów i Wilno to perły kultury polskiej, przez wieki miasta te były forpocztą cywilizacji zachodniej na Wschodzie. Tu do dziś stoją twierdze i zamki, które chroniły przed najazdami tatarskimi, tureckimi, moskiewskimi, które są świadkami wojen  Rzeczypospolitej. Nekropolie, które przypominają o tych, co zginęli broniąc Ojczyzny. Matka Boska, co "w Ostrej świeci Bramie i gród zamkowy nowogródzki ochrania...”. Kwitnący wiosną step na podolskim czarnoziemie,  zagubione w lasach Wołynia kwitnące azalie ,meandry Dniestru majestatycznie toczącego wody ku Morzu Czarnemu, klekot bocianów na nadniemeńskich łąkach, szlachetni rycerze walczący niezłomnie za wiarę i ojczyznę - taki, ukształtowany przez wielką literaturę... Miejsca, gdzie stykały się różne kultury i narody - Kresy Wschodnie Nieco mniej jakby pamiętamy o tych, którzy trwają przy mowie i wierze przodków na Południu i Zachodzie od obecnych granic Polski. Jednak oni także nigdzie nie wyjeżdżali, mieszkają na swoim od dziada, pradziada. Łączy kresowiaków wspólny mianownik, pamięć o tym, że ich przodkowie żyli w Polsce. Dlatego z takim uporem, także dzisiaj, nie poddają się kolejnym falom rusyfikacji, lituanizacji i  ukrainizacji.

 

Losy Polaków w krajach byłego Związku Radzieckiego to odrębna karta w historii Narodu Polskiego. Obecne pokolenie Polaków w tych krajach zostało odcięte od przeszłości i wspólnego dziedzictwa, niepewna jest ich teraźniejszość i nie ma ono zapewnionej przyszłości. Dziesięciolecia przemocy, dyskryminacji i represji tylko wzmocniły poczucie historycznej niesprawiedliwości i obudziły pragnienie mówienia własnym głosem i decydowania o własnym losie. Pomimo upływu czasu i zmian pokoleniowych polskość i świadomość przynależności do Narodu Polskiego są dla Polaków z krajów wschodnich podstawą poczucia własnej godności i stanowią tę esencję, która spaja nas wszystkich w jeden Naród Polski.

Kresy są wspomnieniem dla wielu z nas, jednak pamiętajmy że dalej żyją tam nasi Rodacy.

Naszym zadaniem jest, pogłębianie wiedzy nie tylko  o dawnych Kresach ale również  o Polakach mieszkających obecnie poza granicami RP, wspieranie świadomości o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju, upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze i dziedzictwie polskim, propagowanie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywanie jego znajomości wśród rodaków  mieszkających za granicą. A tu na miejscu pozostaje walka o „Kresowa prawdę historyczną”, nie dopuszczenie do zakłamywania i wymazywania z narodowej historii  najważniejszych faktów  i wydarzeń z naszej przeszłości.